Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę ES-GROUP Łukasz Siwek z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 10, posługującą się numerem NIP 5732707546 i REGON 241375816.
 • Sprzedaż odbywa się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym esgroup.pl zwanym Kupującym, a Es-Group Łukasz Siwek, zwanym dalej Sprzedawcą / Administratorem.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący, Klient oraz Użytkownik są synonimami.
 • Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Es-Group Łukasz Siwek jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY, CENY TOWARÓW I USŁUG, SPOSOBY PŁATNOŚCI
 • Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego esgroup.pl
 • Umieszczenie na stronie esgroup.pl określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym esgroup.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego esgroup.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 • Płatność za realizację zamówienia może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:  Przelew na konto bankowe - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, numer rachunku bankowego Es-Group Łukasz Siwek. Przy wyborze tej formy płatności sklep esgroup.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zawarciu umowy i uznaniu konta Es-Group Łukasz Siwek. Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący może być obciążony dodatkowo opłatą. Maksymalna kwota pobrania to 500zł. Płatność poprzez serwis szybkich płatności – wybierając tą metodę Kupującemu doliczana jest prowizja za zakupy. Wysokość opłaty za pobranie oraz prowizji za szybkie płatności, wyliczane są automatycznie przez system oraz podane do wiadomości Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 • Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 • Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 • Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Es-Group Łukasz Siwek do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Es-Group Łukasz Siwek, Aleja Wolności 10, 42-217 Częstochowa lub elektronicznie na adres biuro@es-group.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Es-Group Łukasz Siwek traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 • Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 • Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • Zamówienia w sklepie internetowym możne składać poprzez witrynę internetową zarejestrowani klienci jak również klienci bez rejestracji. Możliwe jest także złożenie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, wówczas pracownicy sklepu wprowadzą ręcznie zamówienie zgodnie z ustaleniami, podeślą do Kupującego podsumowanie zamówienia. Klienci zarejestrowani otrzymują wgląd do konta gdzie mogą podglądać historię zamówień, oraz mogą korzystać z dodatkowych przywilejów opisanych w kolejnym akapicie. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza https://www.esgroup.pl/rejestracja.html i akceptacji niniejszego regulaminu.
 • Zarejestrowany klient ma możliwość: dokonywania zakupów w sklepie internetowym esgroup.pl, jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, a także opiniowania produktów.
 • Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy podać wszystkie dane wymagane do założenia konta użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym.
 • Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://www.esgroup.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 • W celu zakupu produktów w sklepie internetowym esgroup.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 • Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane kupującego, miejsce i sposób dostawy. Sklep internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania.
 • Jeżeli treść e-maila - umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Sprzedawcę.
 • Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego-konsumenta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego-konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt sprzedawcy. W takim wypadku Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedawcy.
  DOSTAWA
 • Dostawy produktów zamawianych w sklepie esgroup.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W esgroup.pl dostępne są następujące sposoby dostawy: wysyłka listem poleconym oraz przesyłkę kurierską 48 oferowana przez Pocztę Polską, wysyłkę do paczkomatów INPOST, przesyłkę kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL, Geis. INPOST, GLS, wybór firmy kurskiej dokonywany jest przez Sprzedawcę.
 • Koszt dostawy zakupionych produktów podawany jest do wiadomości Klienta przez stronę sklepu lub  pracowników Es-Group Łukasz Siwek przed dostawą towaru do Klienta.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 • Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.
 • W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
  Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
ZWROTY
 • Kupujący -konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy, wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący -konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@es-group.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór dostępny jest pod tym adresem http://www.esgroup.nazwa.pl/sklep/odstapienie.pdf , jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów: A. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, B. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, E. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, F. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, G. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, H. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, I. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, J. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, K. zawartej w drodze aukcji publicznej, L. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Ł. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 • Koszt wysyłki ze zwrotem nie jest zwracany. Pieniądze za towar zwracane są w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Uprawnienia i obowiązki określone w sekcji ZWROTY niniejszego regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  REKLAMACJE
 • Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 • W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu uzyskania pomocy w usunięciu problemu.
 • Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Es-Group Łukasz Siwek, lub wysłana w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: biuro@es-group.pl
 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA. Zaleca się wypełnienie formularza reklamacyjnego przesłanego przez pracownika serwisu esgroup.pl i dołączenie go do przesyłki.
 • Reklamacja powinna zawierać dane kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak utrudnia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 • Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli kupującym nie jest konsument dostarczenie reklamacji za pośrednictwem przewoźnika – odbywa się to na koszt kupującego.
OPINIE O SKLEPIE
 • Administrator rozsyła za pomocą wiadomości e-mail prośby o wypełnienie krótkiej ankiety z opinią na temat sklepu internetowego www.esgroup.pl
 • Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, kupujący może na wniosek poprawić dane lub usunąć opinię.
 • Kupujący ocenia sklep w 4 kategoriach: jakość obsługi Klienta, czas realizacji, ceny produktów, jakość produktów.
 • Ocenę wystawia się za pomocą gwiazdek gdzie 5 stanowi najwyższą ocenę.
 • Administrator może udostępnić na stronie sklepu treść przekazanej ankiety w tym nazwy opiniującego, oceny oraz wystawiony komentarz.
 • Administrator nie umieszcza innych danych kupującego (w tym adresu email).
 • Administrator może według własnego uznania moderować treść komentarza zwłaszcza jeśli zawiera on dane osobowe, adresy stron internetowych lub inne wpisy o treści nieakceptowalnej społecznie.
 
GRAWER/NADRUK


Kupujący oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się wobec Es-Group Łukasz Siwek z siedzibą w Częstochowie przekazywać do celu wykonania nadruku/graweru na zamawianych produktach oferowanych pod nadruk/grawer materiały (znak towarowy, nazwy ,logo):  
 • Do użycia których (znaku towarowego, nazwy, {logo}), do celu wskazanego powyżej tj. do zlecenia usługi ich wgrania innej osobie, a więc i Es-Group Łukasz Siwek oraz osobie trzeciej przez nią wybrana, są uprawnieni przez swojego Zleceniodawcę – uprawnionego ze znaku towarowego czy/i logo.
 • Które są wolne od praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw osobistych, ani też nie naruszających tych praw.

 • Które nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, a ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

 • Jednocześnie kupujący oświadcza i gwarantuje, iż ponosi z wyżej określonych tytułów wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz że przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu zgłoszone wobec Es-Group Łukasz Siwek.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 • Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Spory wynikające z reklamacji składanych przez kupujących-konsumentów i dochodzenie przez konsumentów roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownych przepisach. Kupujący-konsument może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał spory ze sprzedawcą i poinformować o swoim wyborze sprzedawcę. W przypadku akceptacji przez sprzedawcę propozycji kupującego-konsumenta, spory będą rozstrzygane na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowania przepisy k.c.
 • Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.es-group.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 • W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 
Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.